į pradžią turinys susisiekite  
PSX ŽAIDIMŲ PRAĖJIMAI, PATARIMAI, KODAI
Tomb Raider V [Pilnas Žaidimo Praėjimas] + [Kodai]

Streets of Rome

Pirmiausiai, bėkime į kairę, po užrašu „Opera Backstage“ ir praeikime ten treniruotę.

Kai pasieksime kambarį su lynu, neskubėkime juo eiti. Geriau nušokime žemyn ir sekančiame kambaryje pastumkime lentyną.

Už jos bus dar vienas kambarys - jame ant lentynos yra (secret 1).

Dabar jau galime pereiti per virvę, užbaigti mokymus ir išeiti į tą vietą, kur prasidėjo lygis. 

Bėkime į priekį ir į dešinę, išeisime prie fontano. Ten susidorokime su šunimi. 

Toliau, vėl į dešinę. Einame į praėjimą su galva ir pasikapstykime langelyje. Kažką rasime...

Atsivers grotos su kita galva - eikime ten (tai yra priepat pat tos vietos, kur prasideda lygis).

Vėl pasikapstykime langelyje ir užlipkime ant nukritusio bloko. 

Laiptais lipkime aukštyn ir jų pabaigoje, nušokime žemyn. Nušaukime šunį ir koridoriuje nuleiskime svirtį. 

Grįžkime atgal ant laiptų ir sudaužę stiklą,viršuj, peršokime per gatvę. Eikime aukštyn ir pasiimkime raktą. 

Grįžkime atgal prie fontano, atrakinkime grotas su raktu ir įeikime į vidinį kiemą. Banditas šaudys į mus iš viršaus. 

Pirmiausia eikime žemyn ir paimkime pirmąjį raktą nuo sodo. Tada eikime aukštyn ir per virvę nusigaukime į kitą pusę.

Nusileiskime žemyn, tada eikime į kairę ir toliau pirmyn, išilgai koridoriaus. Kairėje paimkime šovinius revolveriui ir atsiminkime medines grotas, kolkas uždarytas.

Toliau prie uždarytų durų paimkime revolverį ir eikime pro kitas duris. Kairėje, prie statinių, paimkime lazerinį taikiklį ir sujunkime jį su revolveriu.

Tame pačiame kambaryje šaukime su revolveriu į spyną ant durų, nors galima šaudyti ir iš paprastų pistoletų. Paimkime antrą raktą nuo sodo ir eikime pro atidarytas groteles. 

Pažiūrėjus video užsklandą, eikime į dešinį praėjimą nuo pastato su gyvatėmis. Išeisime prie šventyklos. 

Šaukime iš revolverio į varpą. Eikime į kairę ir šokime per gatvę. Pasikniskime langelyje ir grįžkime prie šventyklos. Dabar jos durys bus atidarytos. 

Eikime į kairę ir nuleiskime svertą.

Pasukime statulą su balandžiu ir eikime į dešinę. Saugokimės tarano. Rankomis, borteliu, persikelkime iki kito šono ir nuleiskime antrąjį svertą. 

Pasukime antrą statulą su balandžiu - dabar, apačioje, šventyklos durys bus atidarytos. 

Tačiau neskubėkime paimti antrojo akmens. Vėl peršokime per gatvę ir prie lango paimkime rožytę - (secret 2). 

Dabar eikime prie anksčiau atidarytų medinių vartų - lentynoje paimkime (secret 3). 

Grįžkime prie šventyklos ir apačioje  paimkime akmenį. 

Lygis praeitas.

 

Trajans Markets

Kairiajame kambaryje paimkime laužtuvą ir juo atidarykime lauko duris. Kilkime į viršų, eikime per virvę ir šokinėkime platformomis. Nusileiskime žemyn prie kambario su krumpliaračiais. 

Vienoje iš kolonų yra laiptai, pakilkime į viršų. Peršokime į dešinę - kambaryje, tris kartus patraukime virvę, krumpliaračiai pakils vienu lygiu aukščiau. 

Tada peršokime į kairę ir su kita virve paleiskime mechanizmą. 

Nusileiskime žemyn ir eikime į šalia atidarytą liuką. 

Ten paimkime šaudmenis ir rožytę - (secret 1)

Eikime į praėjimą, iš kur išsirideno ratas, ir ten pakelkime monetą. Padėkime ją ant pjedestalo, ant kurio stovi riteris, ir išeikime pro atsidariusias grotas. Toliau, eikime į kairę. 

Perplaukime baseiną ir susitiksime su pirmuoju rimtu monstru. 

Galvai reikia pašauti abi akis iš revolverio. Bet jei ji spės pataikyti su savo šviesos spinduliu, ji nužudys mus iš pirmo karto. 

Kai su ja bus baigta, paimkime akmenį. 

Šalia, kambaryje aukščiau, paimkime rožytę - (secret 2).

Matome, kad trūksta vožtuvo. Priešingoje pusėje atidarykime grindų liuką ir nusileiskime žemyn. Plaukime į šoninę skylę, esančią baseino centre ir nedideliame kambarėlyje laužtuvėliu išlupkime vožtuvą. 

Grįžkime atgal ir įdėkime vožtuvą ten, kur jis buvo reikalingas. Pasukime. 

Vėl nerkime į baseiną, bet dabar plaukime į apatinę atšaką. Kambaryje pasukime vožtuvą ir plaukime į dabar prieinamą praėjimą.

Ant grindų paimkime šautuvą ir šovinius. 

Išsiaiškinkime su riteriu. 

Leiskimės žemyn ir kieme, netoli nuo lygio pradžios, paimkime rožytę - (secret 3). 

Tada plaukime į baseiną ir paimkime paskutinį akmenį. 

Išlipkime prie namo su gyvatėmis. Pažiūrėję vaizdo įrašą, susidursime su Larsonu. Išsiaiškinkime  su juo. 

Toliau, šokinėjant iš kairės į dešinę ir šaudant, sunaikinkime visas tris gyvates. 

Eikime į vidų ir pasistenkime paimti artefaktą (deja, be rezultatų). 

Lygis praeitas.

 

The Colosseum

Eikime į priekį, dešinėje sienoje stumkime bloką, po kuriuo rasime rožytę  - (secret 1).

Koridoriaus su lava pabaigoje, yra skylė. Lendame į ją ir spauskime mygtuką. 

Eikime į atsidariusias duris ir nusileiskime šlaitu žemyn, pasiruošę šautuvą. Išsiaiškinkime su liūtu, paspauskime mygtuką ir nušaukime dar vieną liūtą. 

Lipkime į viršų ir paimkime pusę akmens (Gemstone). Eikime toliau, susidursime su dviem gladiatoriais. 

Išeikime į didelę salę, kurios centre, nuo lubų, trenkia šviesos spinduliai. Kairėje pamatysime virvę.

Čia reikia atlikti šiuos veiksmus: tris kartus patraukime virvę, ir šokinėdami per briaunas labai greitai pasiekime iškilusį stulpelį su antrąja akmens puse.

Eikime prie durų ir nusileiskime šlaitu. Pažiūrėkime vaizdo įrašą, iš kurio aišku, kad „Larai Croft“ dar dirbti ir dirbti...

Peršokime nuolydį ir grįžkime atgal į salę. Dabar grotos atsidarys ir paimkime (secret 2).

Vėlgi nusileiskime šlaitu žemyn ir išeikime pro kitas duris. Dabar sujunkime dvi akmens dalis ir įdėkime į spyną. 

Greitai darome du salto šuolius atgal, o nuo išlikusios platformos šokime į priešingą nišą. Ant rankų nusigaukime į kambarį ir užlipkime į viršų. Pasiaiškinkime su liūtu ir gladiatoriumi. Iš pastarojo atimkime raktą. 

Atidarykime duris, sušaudykime didelį riterį ir gausime antrą raktą atsidariusioje patalpoje.

Atidarykime juo duris ir leiskimės prie artefakto. Prieš paimdami jį, šokime į priešingą kampą ir paimkime rožytę - (secret 3).

O dabar  iškrapštykime artefaktą iš sienos. 

Lygis praeitas.

 

The Base

Nusileiskime žemyn, didelėje salėje su kranu (nestovėkime vietoje, krano operatorius nesnaudžia...) eikime į priekį ir metalinėje spintelėje paimkime raktą. Atidarykime duris iš priešingos pusės, o kambaryje, viršutiniame aukšte - nušaukime du sargybinius.

Iš vieno iš jų, pasiimkime prieigos kortelę. 

Leiskimės atgal į salę. Su kortele atidarykime kairias duris, nušaukime šunį ir pašaudykime į grotas, už jų yra - (secret 1).

Tada atidarykime dešinias duris, pakilkime aukštyn ir šokinėkime dėžėmis. Dešinėje, prie durų, paspauskime mygtuką ir išsiaiškinkime su krano operatoriumi. Spintelėse paimkime uzi šovinius ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Eikime į praėjimą pro sulaužytas duris. Nušaukime du sargybinius ir eikime į kairę. Kairėje atidarykime duris su prieigos kortele ir atimkime raktą iš apsaugos. 

Jei pasižiūrėti į įrenginį iš galo, tai galime pamatyti, kad trūksta vieno saugiklio. 

Išeikime į kiemą ir nuo pakabinto bloko šokime link durų, iš kurių ką tik išėjome. 

Ant medinės dėžės paimkime auksinę rožytę - (secret 2).

Dabar grįškime į koridorių ir šį kartą pasukime į dešinę. Atidarykime duris su raktu ir pažiūrėkime vaizdo įrašą. 

Leiskimės žemyn, atidarykime duris su kortele, nušaukime šunį ir pažiūrim, ką rasime spintose. Gana dosniai šį kartą...:): „Desert Eagle“ pistoletas, jam skirti šoviniai, pirmosios pagalbos rinkinys, saugiklis ir uzi šoviniai. 

Dušo kambario gale atidarykime duris, plaukime ilgu koridoriumi ir paimkime rožytę - (secret 3).

Grįžkime prie spintų, paspauskime mygtuką ir eikime pro atsidariusias duris.

Grįžkime į kambarį su generatoriumi, įdėkime ten saugiklį ir mažame kambaryje paspauskime mygtuką. Jis pasuks kraną.

Nuo krano šokime ant povandeninio laivo. 

Lygis praeitas.

 

The Submarine

Nulaužkime lenktą bėgį - gausis laužtuvėlis. Atitraukime juo groteles ir papulsime į vėdinimo sistemą. 

Nusileiskime į kasyklą su mėlynomis kibirkštimis ( bet ne į pačią apačią) ir paimkime rožytę - (secret 1).

Lipkime aukštyn, išilgai kasyklos kraštų su kabeliais, persikelkime į nišą dešinėje ir atidarykime liuką. Lentynoje pasiimkime pirmosios pagalbos vaistinėlę, stalelyje - bateriją (-). 

Grįžkime į kasyklą su kibirkščiuojančiais kabeliais ir tęskime kelionę. Kilkime į viršų, nušliaužkime į priekį ir pažiūrėkime vaizdo įrašą. Eikime toliau, leiskimės žemyn ir atidarykime liuką.

Žingsniu, tyliai, prieikime prie virėjo (kitaip jis išgirs) ir trenkime jam per galvą su laužtuvėliu.

Imkime bronzinį raktą, atidarykime esančias geležines duris, o stalelyje pasiimkime savo pistoletus, kairėje lentynoje - sidabro raktą. Su juo atidarykime kitas duris - pateksime į valgyklą. Išsiaiškinę su jūreiviais, eikime į kairę, tada vėl į kairę, laiptais užlipkime į viršų ir pasukime vožtuvą ant durų. 

Eikime į sandėlį. Pasiaiškinkime dar su dviem jūreiviais. Nuo įėjimo į dešinę, laužtuvu, atidarykime medinę dėžę ir paimkime rožytę - (secret 2).

Tiesiai prie įėjimo lipkime ant dėžių ir įsigykime šautuvą ir akvalangą.

Grįžkime į valgyklą, eikime į dešines duris, pasukdami vožtuvą ant jų ir toliau į dešinę. Nušovus jūrininką, atidarykime liuką ir šliaužkime toliau. Atsistokime ant trečiųjų grotelių ir paimkime nišoje rožytę - (secret 3).

Eikime toliau, atidarykime liuką, stalelyje paimkime akumuliatorių (+) ir eikime pro atidarytas duris.

Nusileiskime žemyn. Kairėje ant durų pasukime vožtuvą ir eikime pro duris. 

Užlipkime į viršų ir atidarykime dešines duris. Iš jūreivio atimkime skafandro valdymo konsolę ir  suderinkime ją su akvalangu. 

Taip pat sujunkime dvi baterijas į vieną.

Eikime į tolimąsias duris kairėje, ten panaudokime konsolę ir akumuliatorių ant skafandro.

Pažiūrėkime trumpą filmuką. 

Lygis praeitas.

 

Deepsea Dive

Prieš mus du keliai - dešinysis veda į paslaptį (vienintelis šiame lygyje).

Nesvarbu, ar jį paimsime, ar ne, plaukime į kairę. Iš kairės plaukime į praėjimą ir į apačią, į didelę skylę. Plaukime praėjimu (čia nesusipainiosi) ir pažiūrėkime filmuką. Po to labai greitai plaukime atgal į povandeninį laivą, nes deguonis dabar yra ribotas. Išplaukime į viršų ir vėl pažiūrėkime filmuką. 

Lygis praeitas.

 

Sinking Submarine

Štai prie ko priveda neatsargus artefaktų laikymas! Valtis skesta, reikia skubiai gelbėtis. 

Už nugaros yra praėjimas. Leiskimės žemyn, eikime į priekį ir į dešinę. Pakilkime laiptais į viršų. Dešinėje bus praėjimas. 

Peršokime per pirmąją liepsną ir kambaryje, kairėje pusėje, dešinėje lentynoje, paimkime uzi pistoletą.

Peršokime per antrąją liepsną. Kitame kambaryje negalima užlipti ant vandens (nutrenks elektros srovė). Judėkime prie praėjimo, šalia kabančių kabelių, tik stalais. 

Eikime į dešinę ir atimkime iš jūreivio prieigos kortelę. Lentynose rasime - pirmosios pagalbos vaistinėlę.

Dabar turime sugrįžti už praėjimo su liepsna. Eikime į dešinę, po to į kairę ir atidarykime duris su prieigos kortele.

Kopėčiomis pakilkime į viršų, ten eikime į priekį ir į dešinę. 

Priešingoje valdymo kambario pusėje, atidarykime duris ir pažiūrėkime vaizdo įrašą. 

Kapitonas padavė mums raktą. 

Dabar grįžkime į valdymo kambarį ir nuo žemo stalo pašaudykime į groteles. Užlipkime ten ir šliaužkime į dešinę, atidarykime liuką ir dešinėje, nuleiskime jungiklį.

Grįžkime į valdymo patalpą. 

Išeikime iš jos ir eikime į kambarį dešinėje pusėje. Ten rasime didelį pirmosios pagalbos rinkinį, „Desert Eagle“, šovinius jam ir balioną su azotu. 

Išeikime iš kambario, leiskimės žemyn, eikime į kairę ir raktu atsidarykime duris. Dešinėje, spintelėje, rasime deguonies balioną. 

Pakovokime su dviem vaikinais ir pasiimkime iš jų bronzinį raktą. 

Dabar bėkime per koridorių, su liepsna, eikime į valgyklą. Iš jos į kairę ir ant grindų paimkime rožytę - (secret 1).

Eikime į valdymo patalpą ir per groteles įšliaužkime į kambarį, kuriame anksčiau nuleidome jungiklį. Atidarykime duris su bronziniu raktu, stalelyje rasime rožytę - (secret 2).

Dabar, ramiai, grįžkime pas kapitoną.

Užlipkime į viršų ir panaudokime azoto ir deguonies balionus. 

Pažiūrėkime video filmuką.

Lygis praeitas.

 

Gallows Tree

Eikime į kairę ir įsibėgėję šokime į kitą duobės pusę. Ten griebkimės už plyšio ir juo šliaužkime į kairę, nusigaukime aplink briauną ir atleiskime rankas. 

Dešinėje pusėje yra pasvirusi plokštuma, prie kurios užsikabinkime rankomis, nušokime ant žemiau esančios platformos ir peršokime į tamsų urvą. 

Jame yra šikšnosparniai, pirmosios pagalbos rinkinys ir (secret 1) - tradicinė auksinė rožytė.

Dabar nušokime žemyn, nuo bloko užlipkime į skylę ir pakilkime į viršų, ten, kur prasidėjo lygis. Vėlgi šokime į priekį, šliaužkime plyšiu ir šokime ant įstrižos plokštumos. 

Bet šį kartą mes nenušokime, o rankomis persikelkime į dešinę, aplenkdami kampą ir atleisdami rankas, kabinamės už žemiau esančio plyšio.

Eikime į priekį, kairėje bus tiltas, per kurį rankomis nusigaukime į kitą pusę. 

Kelio atšakoje paimkime pirmosios pagalbos rinkinį, eikime į kairę ir pažiūrėkime vaizdo įrašą. 

Po to, neprieinant prie šulinio (priešingu atveju iš statinės pasirodys nedidelė pabaisa ir visą laiką seks paskui Larą), apsisukime atgal ir šokime nuo nuožulnios plokštumos iki briaunos, kur rasime rožytę - (secret 2).

Leiskimės žemyn, eikime į dešinę (jei stovėti priešais šulinį ir laužą), laiptais lubose užlipkime aukštyn ir šokime į šulinį.

Plaukime į priekį, dešinėn, dešinėn, kairėn ir aukštyn. Užlipkime ant medinės platformos, nuo jos šokime ant briaunos kairėje, o po to į kairę ant įstrižos plokštumos ir slysdami per ją, atsidursime už namo. 

Šliaužkime į plyšį ir spintelėje paimkime dviračio kamerą, o ant grindų, pirmosios pagalbos rinkinį.

Čia šokime į vandenį, vėl išlipkime ant medinės platformos ir peršokime per pertvarą vandenyje ir vėl šokime į vandenį. 

Išlipkime iš vandens, šliaužkime į plyšį ir vėl išeikime prie šulinio.

Eikime į priekį ir į kairę, šliaužkime į plyšį. Priešais tamsoje paimkime šakių viršutinę dalį. Pakilkime į viršų, netoli užtvankos suderinkime šakes su dviračio kamera ir pažiūrėkime trumpą vaizdo įrašą.

Kairiau, paimkime varpo šerdį ir šokime žemyn į tunelį. Išlipkime viršuje ir iš karto kairėje, kambaryje, pasiimkime deglą. Viename iš kambarių mes jį uždekime ir nusileiskime su juo į skylę, apačioje. Eikime į dešinę, tada dar kartą į dešinę. 

Čia, kol kas, palikime deglą, nes su juo neįmanoma bus šliaužti. Šliaužkime per erškėčius, pasiimti pirmosios pagalbos rinkinį ir auksinę rožytę - (secret 3).

Grįžkime atgal, pakeliui vėl pasiimkime deglą, o štai dabar, kryžkelėje pasukime į kairę (tiesiai, judant į priekį). Padekime šaknis, paimkime nukritusią širdį ir pažiūrėkime vaizdo įrašą apie blogio išvarymą, kurį sutiksime vėliau. Peržiūrėję eikime į priekį, pasiimkime savo deglą ir grįžkime atgal prie išėjimo iš požemio.

Pakilkime į viršų, eikime į dešinę ir įdėkime širdį į nišą. 

Eikime pro atsidariusias duris. Pažiūrėkime dar vieną vaizdo įrašą ir leiskimės žemyn. 

Šliaužkime į plyšį, išeikime prie tilto, kur pasiimsime pirmosios pagalbos rinkinį. 

Eikime į priekį.

Lygis praeitas.

 

Labyrinth

Pirmiausiai eikime į priekį ir pažiūrėkime filmuką su vaiduokliu. 

Tarp suolų bėkime į dešinę. Matome tris mygtukus. Paspauskime juos tokia tvarka: vidurinis, kairys, dešinys (augalas, gyvūnas, žmogus). 

Bėkime į lygio pradžią, stengiantis išvengti kardų smūgių ir eikime į praėjimą kairėje. 

Iš už stalo užpakalinės dalies (matosi iš video su vaiduokliu) pasiekime maišelį su palaikais.

Grįžkime prie mygtukų. Į kairįjį katilą, iš maišelio išberkime palaikus ir vaiduokliai išnyks. Atsidarys durys lygio pradžioje, eikime pro jas ir pakilkime į viršų. Ten nuleiskime svertą. 

Bėkime į kambarį, esantį šalia gulinčio skeleto, nišoje. 

Ant grindų pasiimkime pirmosios pagalbos rinkinį, o langelyje paimkime rožytę - (secret 1).

Dabar, už durų, kur nuleidome svertą, čiuožkime šlaitu žemyn ir šokime į purviną žalią vandenį. Išlipkime, šiek tiek aukščiau ir eikime į pirmąjį praėjimą. 

Kairėje nėra jokių turėklų, tad, šokime ir griebkimės už plyšio. Šliaužkime į dešinę, ta da aplink kampą ir šokime toliau nuo mažos platformos - paimkime rožytę - (secret 2).

Dabar grįžkime antį tilto ir nuleiskime svertą. Eikime išilgai koridoriaus, į viršų, iki kito kelio ir ten tiltu eikime toliau.

Paimkime knygą. 

Eikime pro atidarytas duris, įeikime į aukštą šachtą ir sekime paskui šviesiąją dvasią. 

Ant rankų, kopėčiomis pasiekime nišą, kurioje yra rožytė - (secret 3). 

Tęskime kilimą aukštyn. 

Nučiuožkime šlaitu ir sekime paskui vaiduoklį, šokinėdami per duobes. 

Čiuožkime žemyn, viduryje, įduboje, pasiimkime pirmosios pagalbos rinkinį ir eikime į praėjimą. 

Lygis praeitas.

 

Old Mill

Pirmiausiai eikime į kairę, tada, kryžkelėje į pasukime dešinę. Kamera parodys iškyšulį su deglu. Maži "niekšeliai" kažką mėto į Larą.

Lai mėto kol kas... 

Šokime ant virvės, maksimaliai įsisiūbuokime ir nušokime ant to iškyšulio su deglu. Paėmę deglą, grįžkime į urvą, prie kryžkelės ir dabar eikime į dešinę, kur šį deglą uždegsime. 

Grįžkime prie iškyšulio ir meskime fakelą į mažus "niekšelius". Jie išsigąs ugnies ir nustos mėtytis. 

Dabar nuo virvės šokime ant platformos, kuri yra į kairę, nuo įėjimo į urvą.

Nuo grotelių atsilaužkime laužtuvėlį.

Grįžkime prie įėjimo į urvą. Vėl šokime ant virvės, toliau, į kairę. Tik dabar užsikabiname prie įtrūkimo. Įšliaužkime į jį ir ten, iš akmens, iškrapštykime kreidutę. Dabar vėl reikės grįžti prie įėjimo į urvą ir per jį patekti į lygio pradžią. 

Tamsiame kvadrate nupieškime pentagramą - tai vaiduokliui nepatiks. Pažiūrime vaizdo įrašą. Eikime į priekį, pažiūrėkime dar vieną vaizdo įrašą.

Kairėje yra raudonas upelis. Nerkime į jį. Plaukime ir stenkimės pasukti į kairę, kur pasiimsime rožytę - (secret 2).

Vėlgi, šokime į srautą ir plaukime pasroviui, kol pasieksime ratą. 

Išlipkime ir eikime į praėjimą kairėje, atsirasim prie malūno. 

Šokime į vandenį, kuriame yra šviesiai geltonos spalvos plotas. Ten guli moneta, kurią saugo vandenis. Reikia greitai sugriebti monetą, plaukti iki netoliese esančio narvo ir ją panaudoti.

Iš vaizdo įrašo galime pamatyti, kaip mažieji monstrai sugauna vandenį. Bet, deja, tai, ką jie padarė su juo, nėra matoma :). Gal supjaustė gabaliukais? :). 

Dabar plaukime į vietą, kurioje buvo moneta ir tuneliais įplaukime į malūną. 

Eikime į viršų, tris kartus pasukime ratą ir įsibėgėjus greitai šokime ir kabinkimės prie skersinio. Pasisukime vieną ratą ant jo ir atleiskime rankas. 

Toliau - dešinėn ir tiesiai po užsidarančiomis durimis. Jei spėjome, prieikime prie nusileidimo, šokime į viršų ir užsikabinkime, apsisukime ir šokime ant sverto. 

Po vandeniu atsidarys durys.

Nusileiskime žemyn, plaukime tuneliu ,tada sekančiu ir išlipame ant kranto. Eikime į dešinę, į urvą ir šliaužkime į plyšį, kuriame rasime rožytę - (secret 3). 

Grįžkime į namą, kuriame buvo vaiduoklis. Kairėje - raudonasis upelis. Plaukime, ne paneriant, šiek tiek į priekį ir kairėje užlipkime į olą. Eikime/šliaužkime per ją ir šokinėkime ant namo kraštų, o nuo paskutiniojo - ant stogo su skyle (šokinėti reikia be užsikabinimų). Prišliaužkime (!) prie skylės ir paspauskime šuolio mygtuką - Lara įšoks į vidų.

Arba galima prišliaužti kojomis į priekį ir nusileisti. Čia, kad galėtumėte pasirinkti. 

Viduje pasukime ratą ir pažiūrėkime filmuką.

Lygis praeitas.

 

The 13th Floor

Pirmiausiai eikime į kairę, pašaudykime į grotas ir eikime pirmyn išilgai praėjimu. Po vaizdo įrašo vėl šliaužkime į priekį, po to į kairę, nepasikeliant, kitaip raudonasis lazeris užkabins. 

Atšakoje sukime į dešinę ir nusileiskime žemyn į kambarį. Apieškokime lentynas. Rasime plaktuką, šaudmenis ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Grįžkime prie kryžkelės, pašaudykime į groteles ir prašliaužkime po lazeriu. 

Leiskimės į kambarį ir paimkime auksinę rožytę - (secret 1).

Sugrįžkime į lygio pradžią, ten dabar yra du lazeriai. Po vienu prašliaužkime ir iš karto peršokime per antrąjį. Kopėčiomis pakilkime į viršų ir koridoriumi išeisime prie grotelių su užraktu. Nepamirštame pasiimti šovinius. 

Plaktuku sulaužykime užraktą (galima šauti, bet tada bus daug problemų) ir lipkime aukštyn, vengiant lazerio (geriau lipti iš  dešinės). 

Viršutiniame aukšte šaukime į skylėtą plokštę, kairėje paimkime šovinius ir eikime į dešinę. Nebūtina artintis ypač arti išėjimo. 

Šaukime apsauginiui tiesiai į galvą (pakanka vieno šūvio).

Nusileiskime žemyn. Dešinėje prie grindų, sulaužykime groteles ir nusileiskime į landą. Ten sulaužykime kitas groteles. Išeikime. 

Lėtai prieikime prie miegančio sargybinio ir šaukime jam į galvą (taupom šovinius :) ). Pasiimkime aukšto lygio prieigos kortelę, atidarykime šalia esančias duris ir eikime į sandeliuką. Lentynose paimkime šaudmenis ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Eikime prie lifto ir išsikvieskime jį mygtuku. Nusileiskime į kitą aukštą. 

Iš už dėžės dešinėje, nušaukime du sargybinius, eikime į dešinę ir pašalinkime dar vieną. Jis stovi nugara į mus.

Kitame koridoriaus gale su liftu, prieigos kortele atidarykime trikampes duris ir paspauskime mygtuką kambario centre. 

Grįžkime ten, kur buvo trečiasis sargybinis ir per mėlyną kambarį eikime toliau. 

Kitoje patalpoje paspauskime paskutinį mygtuką kairėje ir paimkime diską. 

Eikime prie lifto ir juo grįškime į ankstesnį aukštą. 

Dešinėje, koridoriaus gale, panaudokime diską terminale su žaliu ekranu.

Eikime į atidarytas groteles. Ir čia prasideda pats įdomumas :) 

Turime pagauti momentą, kai sprogimai pradeda tolti ir leistis žemyn poliumi ir iš karto įbėgti į nišą. Po šių veiksmų, girdisi kaip šachtoje atsidaro grotelės. Už jų (secret 2). Norėdami tai padaryti, turime pasirinkti laiką tarp sprogimų ir lipti poliumi į viršų ir šokti atgal į nišą. 

Eikime toliau praėjimu, kambaryje, spintoje, pasiimkime skuduriuką. 

Dabar leiskimės žemyn suktais laiptais iki pusės ir nušaukime du sargybinius, šaudant kiekvienam į galvą.

Kairėje prie didelių skaidrių durų, atidarykime duris ir spintose paimkime butelius su chloroformu. Dabar atidarykime dideles duris, eikime pirmyn ir greitai nušaukime apsauginį. Paimkime iš jo diską ir įdėkime jį į terminalą. 

Eikime į atsidariusias duris, bėkime su pagreitintoju per koridorių aplink stiklinę kamerą. Nušaukime apsauginį ir darbininką oranžiniu kombinezonu. Dar pakovokime su kitais atbėgusiais. 

Bėkime aplink stiklinę kamerą, koridoriumi. Praėjime bus lazeris. 

Kairėje  paimkime rožytę - (secret 3). 

Dešinėje - išėjimas. 

Kopėčiomis pakilkime į viršų ir nuleiskime svertą. Iš karto po to turime labai greitai nubėgti žemyn ir paimti artefaktą. 

Eikime į praėjimą.

Lygis praeitas.

 

Escape With The Iris

Pirmiausia turime sudėti savo ginklus ant skaidraus skydelio, nes čia yra metalo detektoriai. Praėjime su rentgeno spinduliais atidarykime tolimąją dėžę - ten yra pirmosios pagalbos rinkinys. Kryžkelėje, dešinėje, paimkime šovinius ir eikime į praėjimą kairėje. 

Durys atsidarys, spintoje rasime butelį chloroformo. Išeikime iš kambario ir eikime į dešinę pusę. Toje pačioje pusėje atsidarys dar vienas kambarys, ten stalelyje paimkime skudurą. Sujunkimee jį su chloroformu ir palaipsniui artėjame prie apsaugos. Panaudokime chloroformą.

Toliau, išilgai koridoriaus, antrajame kambaryje kairėje, rasime daugiau chloroformo, sekančiame kambaryje bus prieigos kortelė. 

Grįžkime atgal prie durų su kodiniu užraktu ir surinkime kodą iš kortelės: 8526 *. Kas sugalvojo, kad tualetas turi būti užrakintas su kodu?

Pirmiausia eikime į kairę, į moterų skyrių ir vidurinėje kabinoje pakelkime pirmosios pagalbos rinkinį.

Dabar vyrų skyriuje, pirmoje kabinoje, pašokus aukštyn, atidarykime liuką. 

Atsargiai nusileidžiame žemyn, užsikabinus grioveliu viduryje. 

Kopėčiomis nusileiskime į pačią apačią, neatleidžiant rankų. Stumkime į priekį. Paimkime auksinę rožytę - (secret 1) ir peršokime ant netoliese esančios platformos. 

Per grandinę pakilkime aukštyn ir padarykim salto atgal ant platformos.

Įsibėgėjus šokime ant horizontalios karties, darykime pora apsisukimų ir toliau į įdubą, o iš ten - ant lifto stogo. 

Atsidarykime liuką ir nusileiskime į liftą. Jis atsidarys.

Išeikime iš jo ir eikime į kairę. Šalia išsikvieskime kitą liftą ir jame paspauskime mygtuką. 

Apsauga pradės šaudyti. Dar kartą paspauskime mygtuką.

Liftas nutrūko ir krenta į apačią. Dar kartą suspauskime tuos pačius mygtukus, kad aktyvuotumėm lifto stabdžius. 

Kairėje išeikime iš lifto, šokime ant horizontalios karties, o nuo jos ant platformos. 

Per sieną dešinėje, pakilkime į viršų, taip kad kojos būtų kairėje pusėje esančių grotelių lygyje ir padarykime salto atgal. 

Vėl ant horizontalios karties, toliau ant platformos ir įlįskime į skylę viršuje.

Čiuožiame žemyn šlaitu. Nuo grotelių vidurio šokime ir užsikabinkime prie karties, tada ant kitos ir sukimės aplink tol, kol priekyje neužges ugnis ir tik tada šokime ant platformos. 

Nuo jos į praėjimą šiek tiek aukščiau ir eikime per kartį į kitą pusę. Paimkime butelį su chloroformu ir nučiuožkime žemyn. 

Išeikime ir bėkime į dešinę prie skaidrios sienos. 

Apsauga šaus ir sudaužys ją. Už jos paimkime rožytę - (secret 2).

Eikime laiptais į viršų. Kopėčiomis pakilkime į antrą aukštą prie lango ir paspauskime juodą mygtuką. Visą laiką vengiant snaiperio. 

Dešinėje nuo mygtuko yra ugnies gesintuvas. Jei snaiperis į jį pataikys, jis susprogdins sieną. 

Ir tada bus galima paimti rožytę už jos - (secret 3).

Nušokime žemyn ir eikime į atidarytas duris. 

Peršokime prie skaidrios sienos kambaryje, nepaliečiant grindų. Apsauga prieis ir sutriuškins jas šūviais. 

Dabar paspauskime dešinėje esantį mygtuką ir judėkime toliau.

Laros porininkas praneš, kad šiame kambaryje pastebėjo judesio jutiklius.

Priešais yra du mygtukai. Priartėkime žingsniu lėtai ir paspauskime juos, nes kitaip įsijungs kulkosvaidžiai. 

Taip pat žingsniu ir lėtai išeikime į atsidariusias duris. 

Iš mėlynojo kambario eikime į gretimą kambarį, kuriame stovi dėžės. 

Aukščiau, prie pat įėjimo, atidarykime liuką ir ten paspauskime mygtuką, kuris įjungia rentgeno spinduliuotę (?).

Pasimatys dėžė, ant kurios guli diskas. Paimkime jį ir įdėkime į terminalą šalia mėlynojo kambario.

Dabar mėlyno kambario centre  įdėkime artefaktą „Iris“. Grindyse atsivers liukas. Eikime į jį ir stebėkime, kaip apsauga surenka kodą. Dabar geriau išsitraukti  žiūronus, nes apsauga vėl ateis ir dar kartą surinks kodą - 1672. Eikime ir surinkime šį kodą. Atsidarys durys - paimkime skudurą su chloroformu ir užmigdykime apsauginį. 

Dešinėje spustelėkime mygtuką ir lįskime į praėjimą kairėje. Jau pažįstamame kambaryje rasime mūsų mėgstamą MP5. 

Dabar per kambarį su dėžėmis šaudykime į gesintuvą netoli mažų durų. 

Eikime pro jas. 

Lygis praeitas.

 

Red Alert!

Lygis yra pilnas "gliukų". Patariu išsisaugoti žaidimą skirtinguose slotuose. 

Pirmiausia "nuimkime" apsauginį viršutiniame dešiniajame kampe. Po to bėkime į viršų, šokinėdami per krentančius laiptus. Vieni iš jų, nukritę, sudaro vertikalius laiptus. Jais leiskimės žemyn ir lįskime į nišą, kurioje dega ugnis. Paimkime rožytę - (secret 1).

Eikime iki pat viršaus, iki platformos. Su koja išmuškime nestabilų sienos gabalą prie grindų. Toliau, lįskime praėjimu. Atsidarykime liuką. 

Apsauginis nušoks žemyn ir jį bus galima lengvai nušauti, perėjus į "Rapid Mode" režimą. Išeikime ir eikime prie dėžių, kuriose rasime MP5 šovinius ir šovinį specialiam ginklui "katės" (Grappling Gun). Dešinėje yra koridorius, jame yra lazerių.

Koridoriaus gale matomas raudonasis vožtuvas, šaudome į jį. Atsiras garai ir lazeriai bus matomi. Peršokime per juos. Einame į dešinę, prie lifto. Ten nušaukime iššokusį apsauginį. Nusileiskime liftu į apačią. Kairėje dar vienas sargybinis. 

Priešais matome dvi duris. Eikime į kairiąsias. Paimkime šovinius ir paspauskimee mygtuką (nepamirštant prieš tai, išsaugoti žaidimą). 

Reikia greitai "numušti" visus taikinius, tada atsidarys dešinės durys, kur yra secret.

Taigi, eikime į dešines duris. Paimkime šovinius ir "numušame" naujus taikinius. Jei tai nepavyks, išėjimas iš kambario bus uždarytas. 

Kada testas bus praeitas, išeikime ir eikime išilgai koridoriaus. Pirmiausia į kairę, paimkime rožytę - (secret 2) ir šovinius. Dabar eikime į dešinę. Už žaliųjų lazerių paimkime ginklą, kuris šaudo kabliais (katės). Ir prieš išeinant pro kitas duris, paimkime dar vieną "katę". 

Pašalinkime apsauginį, kuris slepiasi už dėžės. 

Prie pačios aukščiausios dėžės,  šaukime "kate" į lubų centrą. Šokime ant virvės, įsisiūbuokime ir užsikabinkime už atsilupusios sienos. Per ją nusigaukime į dešinėje esančią nišą.

Leiskimės žemyn ir dar du apsauginius siunčiame į dangų, tiksliais šuviais į galvą. 

Vėl eikime į liftą. 

Peršokime atgal per lazerius. 

Dešinėje, ant dėžės, paimkime "katę" ir leiskimės žemyn. Šliaužkime ir atsidursime prie sulūžusių laiptų.

Šaukime "katę" į kopėčias viršuje. Virve persikelkime į kitą pusę ir slystant, šokime ir užsikabinkime prie bloko. 

Šliaužkime toliau, nušokime žemyn ir greitai pašalinkime apsauginį, kitaip jis įjungs kulkosvaidį. O tada jau bus blogai.

Iš viršaus nusileis dar du sargybiniai. Susitvarkykime su jais ir nuo virvės šokime ant aukštos dėžės. Užlipkime į uždarytas... (!) duris (gerai, kad žaidimas tai leidžia :) ir eikime ten, kur einasi. Prasmegus žemyn,  eikime toliau, pro raudonus lazerius. Šliaužkime į plyšį dešinėje.

Atsidarys grotelės. Nuo jų šokime ant dėžės, dešinėje. 

Pereikime prie "Rapid Mode" režimo ir nušaukime robotą. Kai jis pradės kibirkščiuoti, šaudykime į raudonąjį ekraną. Grindis užtvindys vanduo ir robotas mirs. 

Šiame kambaryje jokiu būdu negalima išsisaugoti žaidimą ant grindų!!! Užkraunant žaidimą, bet kuriuo atveju ant grindų bus vanduo, o Lara iš karto mirs (vienas iš tų "gliukų").

Šokime nuo dėžės, arba iš ventiliacijos, ant įstrižo bloko ir užsikabinkime. 

Salto atgal, šuolis ir vėl užsikabinkime. 

Dabar šokime atgal, su pasisukimu ir truputį laikantis kairiau. 

Atsidursime ant platformos, kurioje yra "kačių".

Paimkime "katę", šaukime į lubų centrą ir virvės pagalba užlipkime į nišą. Ten nuleiskime svirtį ir ant kambario grindų paimkime - vieną pusę rakto ir pirmosios pagalbos rinkinį. 

Pakartokime eilę šuolių iki sverto, nuleiskime jį ir per atidarytas duris grįžkime į ventiliaciją.

Išeikime į didįjį koridorių, kurį apšaudo sraigtasparnis ir eikime į kairę. 

Apačioje nuleiskime svirtį. 

Eikime toliau, į kambarį su dujomis. 

Bėkime tiesiai, į kairę ir dešinėje prie grindų, bus niša su rožyte - (secret 3).

Išeikime ir čia pat nuleiskime svirtį. Grįžkime prie lazerių ir deaktyvuokime pirmąją svirtį. 

Per didelį koridorių, kurį apšaudo sraigtasparnis, bėkime iki galo, slėpkimės už stovo ir ten paspauskime mygtuką. 

Po šito veiksmo, žaidimo nepatartina išsaugoti.

Bėkime atgal. Pakeliui susitiksime su robotu. Bėkime toliau per koridorių iki pirmosios svirties. Robotas bėgs paskui.

Paspauskime šią svirtį taip, kad robotas patektų tarp durų. Tada bėkime į kambarį su dujomis ir pirmas posūkis į kairę. Per stiklinę sieną matome robotą. Nuleiskime svertą ir dujos iš šio kambario tekės į gretimą kambarį, pas robotą.

Žinoma, jis ilgai "nepragyvens". Deja. 

Šį  svertą panaudokime dar kartą, tada ankstesnį ir pasiimkime kitą pusę rakto. 

Grįžkime į salę, kurioje ant virvių nusileido du sargybiniai. 

Sujunkime dvi rakto dalis ir įdėkime jį į užraktą. 

Eikime pro atsidariusias duris. 

Lygis praeitas. 

Beje, žaidimas taip pat !

 

 

Tomb Raider Chronicles (Kodai, Patarimai, Paslaptys)

 

Klausimas: 

Pasiklydau Labyrinth lygyje, ten kur yra daug skersinių ir nežinau, ką daryti toliau.

Atsakymas:

Manau, kad jūs turite omenyje tuos skersinius, kuriais galime pasiekti 3-ąją paslaptį. 

Taigi, įsibėgėkite ir šokite, užsikabinant prie medinės platformos, tiesiai priešais jus. 

Tada šuolis įsibėgėjus ant sekančios platformos. 

Tada pakilkite aukštyn, į perėjimą, nučiuožkite šlaitu žemyn ir sekite paskui blizgantį „padarą“. Būkite atsargūs, nes labirinte slypi siaubingi monstrai, kurie pradės jus persekioti. 

Peršokite per pirmąjį tarpą į kitą pusę, tada pasukite į dešinę, nubėkite iki galo ir peršokite per dar vieną tarpą. 

Vėl nubėkite į platformos pabaigą, pasukite į kairę, šokite per tarpą ir pasukite į kairę. 

Peršokite per sekantį tarpą ir pasukite toliau į dešinę. 

Nueikite iki galo ir čiuožkite šlaitu žemyn. Tai viskas.

 

Klausimas:

Man pavyko nusigauti iki lygio Old Lead Mill, bet toliau man nieko nesigauna. Bandžiau išjungti malūną, tačiau ratas vis tiek sukasi. Bandžiau grįžti atgal, vėl jį išjungti, tačiau taip ir negalėjau užbaigti lygio.

Atsakymas:

Šį klausimą jau uždavė keli žaidėjai. Matyt, kai atsiduriate malūno pastate, tikrai susidaro kažkokia sunki (neeilinė) situacija. 

Štai geriausias būdas kaip elgtis. Grįžkite atgal į patį pastato viršų su malūnu. Eikite prie tarpo tiesiai per centrą, tada nusisukite nuo jo, t.y. atsistokite nugara. Nusileiskite ant kelių, spauskite mygtukus DOWN + X. Ir jei šis triukas nesuveiks, atsitūpkite ir paspauskite UP + X mygtukus. Tai viskas, ką galima būtų patarti.

Sėkmės!

 

Klausimas:

Aš pasiekiau paskutinįjį „Red Alert“ lygį. Ar galite man pasakyti, kaip praeiti lazerius toje vietoje, kur Zip kalba apie šalmą su infraraudonaisiais akiniais. Aš šoviau į raudoną ventilį, kad lazerio spinduliai būtų matomi garuose, bet negalėjau pro juos nugauti vistiek. Bandžiau šokinėti, prašliaužti po jais ir aplamai dariau viską, kas ateidavo į galvą, bet nieko nesigavo.

Atsakymas:

Gaila, kad Jums neatėjo į galvą tiesiog prabėgti per juos. Kiekviena lazerių eilė retkarčiais išsijungia. Sulaukite to momento, apskaičiuokite ir ramiai prabėkite pro juos.

 

Vaizdo įrašų meniu.

Pagrindiniame meniu paspauskite mygtukus Select + R2, kad būtų rodomas atvaizdo pasirinkimo meniu (cut-scene selection menu).

 

Neribotas didelių ir mažų pirmosios pagalbos rinkinių skaičius, neribotas šaudmenų kiekis, neribotas raketų skaičius. 

Įeikite į inventorių, pasirinkite mažą small medikit, paspauskite ir laikykite nuspaudę L1 + L2 + R1 + R2 + UP mygtukus ir gaukite neribotą kiekį didelių ir mažų pirmosios pagalbos rinkinių, neribotus šaudmenis, neribotą raketų skaičių ir t.t.

 

Neriboti šoviniai ir papildomi daiktai.

Žaidimo eigoje, įeikite į inventorių, pasirinkite small medikit, paspauskite L1 + L2 + R1 + R2 + UP + X mygtukus ir gaukite neribotus šaudmenis kitų tipų ginklams ir papildomus, specifinius elementus įvairiems lygiams.

 

Slaptas lygis.

Tituliniame ekrane nuveskite kursoriųį ant „New Game“. Tada paspauskite ir laikykite nuspaudę R1 ir paspauskite X. Užsikraus slaptas lygis ir galėsite sužaisti už Larą, apsirengusią odos kostiumu.

 

Visi daiktai.

Įeikite "inventory", kursoriumi pasirinkite „Large Medikit“. 

Paspauskite ir palaikykite L1 + L2 + R1 + R2 + DOWN, tada išeikite iš inventoriaus ekrano.